[DOTYCZY FORMULARZA KONTAKTOWEGO]

 

Podając nam swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail wyrażasz zgodę na przedstawienie informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez MYNET  Sp. z o.o. ul. Słotna 18, 31-348 Kraków, spersonalizowanych zgodnie z treścią Twojego zapytania.

Podstawą przetwarzania Twoich danych będzie prawnie uzasadniony interes ww. Administratora polegający na możliwości bieżącego kontaktu ze mną, udzielania odpowiedzi na zadane pytania, w tym również w zakresie świadczonych przez Administratora usług (art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO).

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe podane przez osoby, których one dotyczą za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej MyNET lub przekazane za pośrednictwem wiadomości kierowanych na adresy e-mail MyNET, w szczególności adres e-mail: bok@mynet.pl lub za pośrednictwem telefonu MyNET, w szczególności pod numer : +48 12 444 11 77, mogą być przetwarzane przez MyNET Sp. z o.o. ul.Słotna 18, 31-348 Kraków (NIP: 5130079250, REGON: 356912366, KRS 0000936937), zwaną dalej „Administratorem”, w sposób opisany w niniejszej informacji.

I. Dane kontaktowe Współadministratorów

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. Ustanowiony został punkt kontaktowy ​w sprawach ochrony danych osobowych, zgodnie z poniższymi danymi:

-telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 12 444 11 77,
-za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: odo@mynet.pl,
-adres: ul. Słotna 18, 31– 348 Kraków.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

1)Formularz kontaktowy, kontakt za pośrednictwem adresu e-mail i za pośrednictwem telefonu

Dane osobowe podane Administratorowi w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie internetowej lub przekazane za pośrednictwem wiadomości kierowanych na adresy e-mail pracowników, w szczególności adres e-mail: bok@mynet.pl lub za pośrednictwem telefonu MyNET, w szczególności pod numer: +48 12 444 11 77, mogą być przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:

a) identyfikacji nadawcy korespondencji, obsługi jego zapytania; podstawa prawna: niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b) zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usług, zapewnienia możliwości wyboru i zachowania ustawień personalizowanych, analitycznych i statystycznych, by ulepszać usługę; podstawa prawna: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

c) przedstawienia propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych; podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2) Marketing bezpośredni

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowej. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Pana/ią zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

III. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez okres uzależniony od rodzaju świadczonych przez Administratora usług oraz celu przetwarzania danych, nie dłużej jednak niż przez czas właściwy dla dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi wynikać ze świadczonych usług. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie będą przetwarzane do czasu odwołania tej zgody.

IV. Odbiorcy danych

Administrator danych przekazywać będzie dane osobowe wyłącznie podmiotom, które będą wykonywać dla niego usługi niezbędne do świadczenia usług. Podmiotami takim są zwłaszcza dostawcy następujących usług: dostawcy usług IT, kurierzy, księgowi, prawnicy. Dostawcy usług będą mieli dostęp tylko do takich danych jakie są niezbędne w celu realizacji przez nich usług. Administrator danych nie zamierzają przekazywać Pana/i danych do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub do organizacji międzynarodowej.

V. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa dotyczące danych osobowych:

prawo dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,

sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,

ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,

usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez Administratora danych bezpodstawnie,

przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania ich do Państwa,

prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z punktem VI.

W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail, w celu przesyłania informacji handlowych), prawem osoby, której dane dotyczą jest prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Mogą Państwo wykonywać te prawa, kierując żądanie na następujący adres e-mail Administratora odo@mynet.com.pl

VI. Prawo wniesienia skargi do organu nadzoru

Informujemy, że jeżeli uważają Państwo, że doszło do naruszenia ochrony ich danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VII. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie w jakim wystawiane i wysyłane będą faktury elektroniczne oraz ewentualne upomnienia o terminach płatności. Państwa danych jednak nie profilujemy.

VIII. Dobrowolność podania danych

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest to niezbędne w celu realizacji zapytania skierowanego do Administratora.

Skip to content